Meniu
Coșul dumneavoastră

Regulament concurs

REGULAMENTUL CAMPANIEI PUBLICITARE

organizat de TV PRODUCTS SRL în perioada 09.12.2019 – 20.12.2019

Art. 1 – Organizatorul 1.1 Organizatorul campaniei publicitare (denumită în continuare „Campania”) este societatea TV PRODUCTS SRL, societate înregistrată în conformitate cu legea română, cu sediul în Comuna Ineu, Nr 1/B, judeţul Bihor, Cod Unic de Înregistrare 25206414, atribut fiscal RO, număr de ordine de la Registrul Comerţului J05/321/2009, (denumită în continuare „Organizatorul”).

1.2  Campania se va desfaşura prin intermediul platformei Facebook care va derula activitatea Campaniei.

1.3  Campania se va desfaşura conform prevederilor prezentului regulament („Regulamentul”) care este obligatoriu pentru toţi participanţii şi pentru toate entităţile implicate în derularea Campaniei şi în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă, cu toate modificările şi completările ulterioare.

1.4  Prin înscrierea la Campanie se prezumă cunoaşterea şi acceptarea integrală, expresă şi neechivocă a Regulamentului de către participant şi acordul participantului cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, în vederea derulării Campaniei. Participanţii se obligă să respecte şi să se conformeze tuturor termenilor, condiţiilor şi prevederilor prezentului Regulament.

Art. 2 - Durata şi locul de desfăşurare a Campaniei

2.1  Campania este organizată şi de desfăşoară pe teritoriul României.

2.2  Campania se desfăşoară în perioada 09.12.2019 - 20.12.2019, ora 22:00 (“Perioada Campaniei”), cu respectarea dispoziţiilor prezentului Regulament.

2.3  Organizatorul îşi rezervă dreptul de a prelungi perioada Campaniei pe parcursul derulării acesteia, dar nu înainte de a anunţa acest fapt în mod public, prin modalităţile menţionate la art. 3 din Regulament.

2.4  Validarea rezultatelor Campaniei şi acordarea premiilor va avea loc conform prevederilor prezentului Regulament.

Art. 3 - Regulamentul Campaniei

3.1  Regulamentul este întocmit şi făcut public conform legislaţiei aplicabile în România şi este disponibil, în mod gratuit, oricărui participant, pe website-ul https://tvproducts.ro/regulament-concurs .

3.2  Potrivit liberei decizii a Organizatorului, Campania poate fi mediatizată în scopul informării publicului, inclusiv prin intermediul unor materiale publicitare şi/sau cu rol informativ. Informaţiile pe care astfel de materiale le pot conţine vor fi interpretate în conformitate cu prevederile prezentului Regulament.

3.3  Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica şi/sau completa Regulamentul, precum şi dreptul de a suspenda şi/sau înceta/întrerupe/prelungi Campania, cu condiţia înştiinţării prealabile a Participanţilor cu privire la orice modificare a vreuneia din prevederile acestuia. Orice modificări/completări aduse prevederilor acestui Regulament vor fi cuprinse în acte adiţionale la Regulament care vor fi comunicate către public prin actualizarea Regulamentului şi publicarea Regulamentului, în forma actualizată, pe pagina web www.tvproducts.ro, cu cel puţin 24 de ore înainte ca acestea să intre în vigoare.

Art. 4 – Produse participante:

4.1  În cadrul Campaniei participă produsele comercializate de către Organizator pe piaţa din România şi detaliate în Anexa 1 la prezentul Regulament, denumite în continuare “Produse Participante”.

4.2  Pentru a vă înscrie în concurs, trebuie dat 1. Like&Share la această Campanie: 2. Lăsa-ți un comentariu și TAG la măcar 3 dintre prietenii dumneavoastră care ar fi interesați de TvProducts: 3. Like la pagina https://www.facebook.com/tvproducts.romania/ pentru a fi mereu la curent cu noile produse  

4.3  Dupa data încheierii Campaniei, Produsele Participante descrise mai sus îşi pierd aceasta calitate, Organizatorul nemaiavând nicio responsabilitate şi nemaiasumându-şi nicio obligaţie în legatură cu nicio circumstanţă care ar putea eventual conduce publicul la concluzia actualităţii ori continuării Campaniei.

Art.5 - Dreptul de participare

5.1  Se pot înscrie în vederea participării la Campanie numai persoanele fizice cu domiciliul sau reşedinţa în România şi care, la data înscrierii în Campanie, au implinit vârsta de 16 ani (denumite în cele ce urmează ”Participanţi”). Înscrierea la Campanie presupune acceptarea implicită, integrală, expresă şi neechivoca a prevederilor prezentului Regulament.

5.2  Nu au dreptul de a participa la această Campanie urmatoarele categorii de persoane: a. persoanele care nu au împlinit vârsta de 16 ani la data înscrierii în Campanie; 2 b. angajaţi ai Organizatorului; d. rudele de gradul I si II (respectiv copii/părinţi, fraţi/surori) şi/sau soţul/soţia angajaţilor mentionaţi la punctele (ii) si (iii) de mai sus.

5.3  Organizatorul îşi rezervă dreptul de a lua toate măsurile pentru a preveni înscrierea în Campanie a persoanelor menţionate la art. 5.2, precum şi dreptul de a elimina din Campanie orice persoană din categoriile de mai sus. Refuzul de a furniza datele necesare înscrierii în Campanie are drept consecinţă imposibilitatea de a participa la Campanie, respectiv imposibilitatea acordării premiului în cazul câştigatorilor desemnaţi.

5.4  Dacă sunt identificate persoane care au influenţat sau care au facilitat câştigarea de premii în cadrul Campaniei, încălcând prevederile prezentului Regulament, Organizatorul are dreptul de a cere restituirea premiilor astfel câştigate şi de a acţiona în instanţă respectivele persoane, atât prin acţiuni civile, cât şi prin plângeri penale, în vederea recuperării prejudiciilor cauzate. a. Organizatorul îşi rezervă dreptul (i) de a anula orice participare la Campanie care se efectuează prin încalcarea prezentului Regulament şi (ii) de a refuza acordarea premiilor în cazul constatării unor asemenea situaţii. b. Orice încercare de fraudare se soldează cu eliminarea Participantului în cauză din Campanie şi cu sesizarea organelor de cercetare penală, Organizatorul urmând să informeze respectivul participant cu privire la această decizie.

Art. 6 – Premiile Campaniei

6.1  In cadrul Campaniei va fi acordat premiul prin tragere la sorţi aleatoriu prin intermediul platformei Commentpicker pe data de 21 decembrie ora 11.

6.2  Valoarea totală a premiilor oferite în cadrul Campaniei este de 349 lei (trei sute patruzeci și nouă lei) inclus TVA.

6.3  Specificat premiului constă în  STORCATOR NUTRIMAX PRO care este parte integrantă din prezentul Regulament.

6.4  Organizatorul îşi va respecta toate obligaţiile de natură fiscală aferente acestor premii, în conformitate cu prevederile Legii 227/2015 privind Codului Fiscal, cu modificările şi completările aplicabile la momentul oferirii premiilor.

6.5  Câştigătorul premiului oferit în cadrul acestei Campanii nu are posibilitatea de a primi contravaloarea premiului în bani sau înlocuirea acestora cu alte bunuri şi nici nu pot solicita schimbarea caracteristicilor/parametrilor premiilor câştigate.

6.6  Un participant (identificat prin nume, prenume, adresă electronică FaceBook) poate câştiga premiul după încheierea Campaniei,

Art. 7 – Mecanismul desfăşurarii Campaniei

7.1  Înscrierea la Campanie - Pentru înscrierea validă în Campanie este necesară îndeplinirea cumulativă a urmatoarelor condiţii: a) Participantul trebuie să aibă drept de participare conform Art. 5 din prezentul Regulament ; b) Înscrierea se va face exclusiv în Perioada Campaniei menționată la Art. 2.2 din prezentul Regulament; c) Participantul trebuie să fie de acord cu Prelucrarea datelor personale, potrivit Art. 10 din Regulament d) Participantul trebuie să se înscrie în Campanie conform Art 4.2 e) Participantul se poate înscrie o singură dată în Campanie pe platforma FaceBook sau prin intermediul site-ului www.tvproducts.ro. direcționată tot catre platforma FaceBook.

7.2  Modalităţi de înscriere în campanie  - Participanţii se pot înscrie în Campanie, cu respectarea cumulativă a condiţiilor cuprinse în art. 7.1. de mai sus. Înscrierea în Campanie prin intermediul website-ului www.tvproducts.ro: Pentru a participa la Campanie prin intermediul site-ului www.tvproducts.ro, Participanţii vor parcurge urmatorii paşi: - se accesează pagina www.tvproducts.rode unde veți fi redirecționați către pagina https://www.facebook.com/tvproducts.romania/ unde veți urma pașii indicații. 7.2.2 Toţi participanţii, indiferent de modalitatea de înscriere, vor fi centralizaţi într-un sistem electronic, urmând să participe la tragerea la sorţi ce va avea loc după finalizarea Campaniei conform Art. 7.3. din prezentul Regulament.

7.3  Tragerea la sorţi presupune folosirea unui program de calculator cu distribuire şi extragere aleatorie, care va selecta câştigătorul, pentru premiul oferite în cadrul Campaniei, dintr-o baza de date ce conţine toate înscrierile valide în Campanie.

7.4  La tragerea la sorţi participă toate înscrierile valide conform prezentului Regulament, realizate pe întreaga Perioada a Campaniei 09.12.201920.12.2019, ora 22:00

7.5  În cadrul tragerii la sorţi se va extrage un STORCATOR NUTRIMAX PRO

7.6  Validarea câştigătorului. - Publicarea câştigătorului se va publica pe platforma https://www.facebook.com/tvproducts.romania/  

7.7  Câștigătorul va fi contactat prin expedierea unui mesaj privat de pe platforma FaceBook.

7.8  Pentru a parcurge procesul de validare, Participantul va furniza Organizatorului în momentul contactării telefonice, informaţiile necesare identificării şi validării lui. Convorbirile telefonice vor fi înregistrate pentru a putea fi utilizate ca mijloace de probă în eventualele contestaţii în legatură cu procesul de validare a câştigătorului.

7.9  În etapa de validare se vor solicita în plus urmatoarele informaţii: - nume, prenume - Adresa de email - Adresa de livrare, număr de telefon.

Art. 8 - Taxe şi impozite

8.1  Organizatorul se obligă să reţină şi să vireze impozitul datorat pentru veniturile constând în premiul acordat câştigătorului cu cetăţenie română în conformitate cu prevederile art. 110 alin (3) din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, orice alte obligaţii de orice altă natură, în legatură cu acestea, fiind în sarcina exclusivă a câştigătorilor.

8.2  Participanţilor la Campanie nu le sunt impuse nici un fel de cheltuieli directe sau indirecte suplimentare.

Art 9 – Limitarea răspunderii

9.1. Organizatorul este îndreptăţit să ia toate măsurile necesare în caz de tentativă de fraudă a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea acestei Campanii, precum şi a Organizatorului.

9.2. În eventualitatea unei dispute asupra validităţii unei înscrieri în cadrul acestei Campanii, decizia Organizatorului este definitivă.

9.3. Organizatorul nu îşi asumă responsabilitatea pentru: a) Înscrierile efectuate în afara perioadei Campaniei menţionate mai sus; b) Înscrierile care nu conţin toate informaţiile obligatorii; c) Eventuale erori în datele furnizate de către câştigătorul desemnat; lipsa acurateţei datelor de contact nu atrage răspunderea Organizatorului, fiind responsabilitatea exclusivă a Participanţilor; ca atare Organizatorul nu are niciun fel de obligaţie în cazul furnizării de către Participanţi a unor date eronate care au dus la imposibilitatea trimiterii în condiţii normale a premiului, la imposibilitatea identificării unui câştigător; d)Organizatorul nu va fi responsabil pentru imposibilitatea unui câştigător de a intra în posesia premiului trimis prin curier, cauzată de orice motiv altul decât propria sa culpă; f) Organizatorul nu va fi responsabil pentru întarzierile în livrarea/înmânarea premiilor cauzate de întarzieri în prestarea serviciilor de către furnizorii acestuia, de servicii poştale/curierat etc; g) Organizatorul nu este responsabil de starea premiului în momentul livrării premiului către câştigător. Organizatorul este responsabil doar de starea predării premiului către curier în scopul livrării către câştigător. h) Situaţiile în care anumite persoane înscrise în Campanie sunt în incapacitate de a participa parţial sau integral la procesul de validare, dacă aceasta incapacitate se datorează unor circumstanţe aflate în afara controlului pe care Organizatorul îl poate în mod rezonabil exercita; Aceste circumstanţe se pot datora: informaţiilor eronate, incomplete, transmise cu întreruperi, transmise cu întarziere sau deformate în orice alt mod, în urma acţiunilor utilizatorilor paginii web, a funcţionării echipamentelor de calcul ale acestora, aplicaţiilor acestora sau altor echipamente tehnice ale acestora folosite în derularea Campaniei. Aceste circumstanţe se pot datora, de asemenea, dificultăţilor tehnice care pot afecta funcţionarea conexiunilor Internet şi/sau a echipamentelor de calcul şi/sau a aplicaţiilor furnizorului de Internet şi/sau funcţionarea defectuoasa a e-mail-ului, fie în cazul Organizatorului, fie în cazul Participantului, cauzată de probleme tehnice. Aceste circumstanţe pot, de asemenea, să se datoreze unor schimbări de legislaţie care să influenţeze derularea şi implementarea Campaniei (precum deciziile adoptate de autorităţile civile, regimul de război, catastrofele naturale şi alte evenimente similare), câştigurile obţinute în urma Campaniei, valoarea acestora, funcţia acestora, condiţiile de acordare a acestora şi/sau distribuirea acestora.

9.4. Participanţii acceptă cu titlu definitiv toate deciziile adoptate de Organizator în privinţa câştigătorilor, precum şi a calendarului ulterior al Campaniei sau a altor schimbpări legate de implementarea Campaniei.

9.5. Organizatorul are dreptul de a descalifica orice participant care nu respectă regulile Campaniei sau în privinţa căruia există dovezi de comportament incorect sau de sabotaj de orice tip la adresa Campaniei.

9.6. Participanţii se obligă, de asemenea, să pună la dispoziţia Organizatorului toate datele de contact necesare, conform Regulamentului, necesare acestuia pentru a lua legatura cu Participantul în vederea derulării Campaniei – anunţarea câştigătorului, transmiterii premiului etc.

9.7. Organizatorul nu raspunde în niciun fel pentru daunele directe sau indirecte care rezultă din participarea la Campanie cu excepţia cazului în care acestea se datorează unor acte de neglijenţă gravă sau unor acte intenţionate de care este responsabil Organizatorul.

Art. 10 - Prelucrarea datelor personale Informaţiile referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal, precum şi cu privire la modul în care se pot depune solicitări/reclamaţii privitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal se regăsesc în Anexa nr. 5 la prezentul Regulament.

Art. 11 - Încetarea / Întreruperea Campaniei. Forta majoră

11.1        Campania poate înceta înainte de împlinirea perioadei prevăzute în cazul producerii unui eveniment ce constituie forţă majoră, inclusiv în cazul imposibilităţii Organizatorului, din motive independente de voinţa sa, de a asigura desfăşurarea în bune condiţii a Campaniei. Forţa majoră înseamnă în înţelesul art. 1351 Cod civil orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil şi inevitabil pentru Organizator. Campania mai poate înceta înainte de împlinirea perioadei stabilite ori poate fi suspendată oricând în baza liberei deciziii a Organizatorului, cu condiţia ca acesta să comunice în prealabil o astfel de situaţie şi cu respectarea prevederilor Regulamentului.

Art. 12 - Imposibilitatea ridicării premiilor

12.1        În cazul în care oricare dintre câştigătorii Campaniei se afla în imposibilitate de a se deplasa, predarea premiului se va face unei persoane împuternicite prin procură notarială specială pentru acest lucru. Organizatorul este absolvit de orice răspundere decurgând din acordarea premiului respectivei persoane împuternicite prin procura notarială, precum şi de plata oricăror despăgubiri sau soluţionarea oricăror reclamaţii legate de aceasta.

Art. 13 – Contestaţii şi Litigii

13.1        Eventualele contestaţii vor fi luate în considerare dacă sunt recepţionate de Organizator, la adresa de email contact@tvproducts.ro în termen de 3 zile de la publicarea câștigătorului pe https://www.facebook.com/tvproducts.romania/. Orice contestaţii sosite după această dată nu vor fi luate în considerare.

13.2        Eventualele litigii apărute între Organizator şi Participanţi cu privire la orice aspect legat de desfăşurarea Campaniei se vor soluţiona pe cale amiabilă, iar în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluţionate în instanţele judecătoreşti române competente din municipiul Oradea.

13.3        Reclamaţiile referitoare la premiul câştigat, ulterioare primirii acestuia, nu vor fi luate în considerare de către Organizator.

Art. 14 - Alte Clauze

14.1        În cazul în care o anumită prevedere a prezentului Regulament este declarată nulă, celelalte prevederi rămân valabile/valide în măsura în care pot produce efecte juridice chiar în absenţa condiţiilor declarate nule. În măsura posibilului, condiţiile anulate se înlocuiesc cu o altă reglementare rezonabilă, validă juridic, care să corespundă cât mai mult scopului prevederilor lipsite de validitate.

14.2        Organizatorul este îndreptăţit să ia toate măsurile necesare în caz de tentativă de fraudă, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea Organizatorului şi/sau a colaboratorilor săi implicaţi în organizarea Campaniei.

14.3        Deciziile Organizatorului privind Campania sunt finale şi aplicabile tuturor Participanţilor. Următoarele anexe fac parte integrantă din prezentul Regulament: Anexa 1 - Lista Produsului Participant.

 

Oganizator TV PRODUCTS SRL în perioada 09.12.2019 – 20.12.2019

Anexa 1 – Lista Produsului Participant

STORCATOR NUTRIMAX PRO  1 bucată

Modifică Preferințele Cookie